Integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur Maana samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Maana är personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) Dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018

2. Personuppgiftsansvarig

Maana, organisationsnummer 8024601-9284, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på våra webbplatser tjejjourenvast.se och appen Stella och i vår övriga verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan. 

3. När vi samlar in dina uppgifter

När du ger en gåva till Maana

När du blir medlem hos Maanas

När du prenumererar på vårt medlemsbrev

När du ansöker om en ledig tjänst hos Maana

När du svarar på våra enkäter eller deltar i några av våra kampanjer

När du har besökt vår webbsida (cookies)

När du åtar dig ett volontäruppdrag hos Maana

Eller när du på annat sätt kontaktar oss

4. Vilka uppgifter samlar vi in och hur länge sparar vi dem?

När du ger en gåva
När du skänker en gåva sparar vi information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Om du ger en gåva via Swish sparas ditt telefonnummer och den informationen du har uppgett i samband med betalningen, till exempel ditt namn.  

Dessa uppgifter sparas genom Swedbank och ev bankgirot.

När du blir medlem
De personuppgifter som vi samlar in och sparas i vårt medlemsregister är information om namn och kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer samt information om transaktionen för din medlemsavgift (belopp, tid, typ av transaktion).

När du blir volontär hos oss

De personuppgifter som vi samlar in och sparar i vårt volontärregister är information om namn och kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer samt information om transaktionen för medlemsavgift (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Vi sparar även eventuella bilder och filmer där du syns i samband med event och/eller utbildningar som du deltar i som volontär hos oss. Om dessa används så sker detta enbart intern på Maanas intranät.

När du söker stöd hos oss

När du söker stöd hos oss via vår mail, chatt eller app kan du vara anonym. I samband med att du kontaktar oss via mail sparas din mailadress och det namnet du uppger för att vi ska kunna svara dig.  

Vi samlar in anonym statistik över vår verksamhet varje år och sparar därför uppgifter om hur många som söker stöd hos oss, kontaktform, behov av stöd, ort. Dessa uppgifter går inte att koppla till en viss person och är helt anonyma. 

När du söker en tjänst hos oss

När du ansöker om en tjänst hos oss samlar vi in dina kontaktuppgifter samt information om dina meriter. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra vårt arbete. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. vid pågående juridisk process. Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter att vi tagit del av dem. 

5. Varför sparar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter till följande ändamål:

För att kunna svara dig när du kontaktar oss och önskar vårt stöd.

För att behandla gåvor och uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal

För att kunna svara på dina förfrågningar kring ditt medlemskap, volontärskap, lediga tjänster eller dina gåvor

För att sammanställa anonymiserad statistik för att förbättra vår verksamhet 

Uppgifterna som finns i vårt volontärregister används för att informera om vår verksamhet, bjuda in till handledningsträffar, utbildningar, årsmöte och liknande

6. Rättslig grund

I och med att du lämnar uppgifter till Maana ger du din tillåtelse att Maanas registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de i enlighet med denna integritetspolicy. Som rättslig grund för behandling använder Maanas uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

7. Dina rättigheter

Om personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få de rättade, kompletterade eller raderade. Du har till exempel rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre behövs för ändamålet för vilket de samlades in, så länge vi inte måste spara dina uppgifter enligt lag eller för att försvara ett rättsligt anspråk. Om du inte håller med om en intresseavvägning vi har gjort kan du också invända mot behandlingen eller be oss att begränsa den genom att kontakta oss. Du har rätt att få tillgång till din information.
För att få tillgång till informationen vi har om dig vänligen kontakta oss. Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. 

Vill du återkalla samtycket vänligen kontakta oss. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt.Om du ändå anser att vi behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

8. Vem kan ta del av dina uppgifter?

Maana kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Uppgifter som samlas in kopplat till Swish, transaktioner för gåvor eller medlemsbetalningar kan delas med vår IT-leverantör för betallösningen. Maana är dock alltid ansvarig för behandlingen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet och för att tillvarata Maanas rättsliga intressen.  

9.  Lagring av personuppgifter

Maana har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Kontakta oss

Maana
Nordostpassagen 7B
41311  Göteborg
info@tjejjourenvast.se
Organisationsnummer: 802460-9284

Policy upprättad: 2022-01-13
Upprättad av: Gabriella Thompson Graflund
Godkänd av: Styrelsen Maana